Collectie

Het Indisch Familie Archief verzamelt, selecteert, beheert en presenteert archieven, die inzicht geven in de geschiedenis van Nederlands-Indische families. De collectie is opgeslagen in het depot van het Haags gemeentearchief (HGA) en raadpleegbaar
op de openbare studiezaal.

 

Er worden verzamelingen aangelegd op:

Familiedossiers* (circa 14.000 zie ook Familienamen) 

Familieboeken** (Genealogieën, Biografieën, Dagboeken)

Familiedocumenten (o.a. kopieën van aktes van de Burgerlijke Stand)

Familiearchieven (documenten, albums, brieven, persoonsdocumenten van één familie)

Familiedrukwerk en familieadvertenties

Fotoalbums en foto’s 

 

Voor onderzoek zijn o.a. ook bij ons aanwezig:

Kopieën van de gegevens van de Burgerlijke Stand uit  de Regerings Almanakken

(de complete Regeringsalmanakken en Adresboeken zijn bij ons op dvd raadpleegbaar)

Uitgaven van de Indische Genealogische Vereniging ( Indische Navorscher, bronnenpublicaties)

en de DVD van de IGV.

Diverse naslagwerken (o.a. boeken van Maarten Etmans betreffende Ambon, Banda en Saparoea)

Atlassen, plattegronden.

Informatie betreffende Japanse kampen van Henk Beekhuis (geen naamlijsten van geïnterneerden)

Microfiches met gegevens uit de Javasche Courant

Wapenboeken van dhr. L.J. (Louis) Barkey***

Uittreksels stamboeken van militairen en ambtenaren (collectie Koster)

Inventaris op Rubrieken van Frans Kiesel

NB 
Indien een door u gezochte familienaam niet op een index voorkomt wil dat niet altijd zeggen dat er geen gegevens van
die familie in het archief aanwezig zijn. Soms zijn deze later toegevoegd. Om zekerheid te verkrijgen, kunt u contact met
ons opnemen.

** Het Indisch Familie Archief beschikt over een groot aantal familieboeken die op de studiezaal kunnen worden ingezien. Mocht
u in het bezit zijn van een familieboek maar komt de familienaam niet in deze lijst voor, dan zouden wij het zeer op prijs stellen indien u bereid zou zijn een exemplaar van uw familieboek aan ons archief af te staan.

*** Veel families zijn in het bezit van een familiewapen. In principe mag iedere Nederlander die tot een familie behoort die een familiewapenbezit, een familiewapen voeren.  Wie wil nagaan of hij of zij een familiewapen heeft, moet daarom eerst nagaan of het dezelfde familie betreft. Dat kan door een stamboom te maken. De door Louis Barkey getekende wapens komen uit diverse wapenboeken, Het Adelsboek of het Het Patriciaat. De collectie Familiewapens bestaat uit 5 handboeken. 

Wilt u weten of uw familie een wapen voert, neem dan contact met ons op.

 
In onze collectie zijn ook stadswapens opgenomen van steden uit de koloniale tijd:


Amboina, Bandoeng, Banjoewangi, Blitar, Buitenzorg, Cheribon, Garoet, Madioen, Magelang, Makassar, Malang, Medan, Menado,

Modjokerto, Padang, Palembang, Pasoeroean, Pekalongan, Semarang, Soerabaja